#ROCKDERACK2022

Kontakt

Kontaktéiert d’Organisateure vum Rock de Rack

Ministär fir Gläichstellung tëscht Fraen a Männer

Jean-Claude Bisenius oder Andrée Haupert

+352 247-85826 oder +352 247-85812