Kontaktéiert de Ministär fir Gläichstellung tëscht Fraen a Männer (Organisator vum Rock de Rack)

  • Jean-Claude Bisenius +352 247-85826,
  • Andrée Haupert +352 247-85812 oder
  • Ann Weber +352 247-85819