#ROCKDERACK2022

Rock de Rack 2022

De Rock de Rack ass ee Festival zum Thema Gläichstellung tëscht Fraen a Männer an ass speziell fir Jugendlecher opgestallt. Fir d’éischt Kéier ginn 2022 zwee Deeg proposéiert – de 27. an 28. Oktober – a pro Dag ginn 9 Ateliere proposéiert.

Klassen dierfen een Dag matmaachen an esou dann och 2 Workshops erliewen. Se wielen déi Deeg aus wou se disponibel sinn, a wiele 4 Atelieren aus déi se am léifste géifen entdecken. Souwäit wéi méiglech probéiere mer op d’mannst 1 Choix zréckzebehalen, kënnen dëst awer net garantéieren.

D’Aschreiwung ass gratis, an Iessen a Gedrénks ass gestallt!